Drukuj
Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach

W związku z epidemią COVID-19 oraz wiążącymi się z nią zagrożeniami Powiat Myślenicki w ramach działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pensjonariuszy i personelu domów pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych, pozyskuje środki zewnętrzne i aplikuje do Samorządu Województwa Małopolskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia o wsparcie finansowe w formie grantu.

 

 

Aktualnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, domy pomocy społecznej i OIKiP w Myślenicach - jednostki organizacyjne prowadzone przez Powiat Myślenicki prowadzą następujące programy grantowe lub ubiegają o się realizacje nw. projektów:

 

Program Grantowy „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” Moduł I

 

Celem realizowanego projektu jest: doposażenie stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki oraz ich mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej, doposażenie placówek całodobowej opieki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami oraz zapewnienie mieszkańcom, pacjentom lub personelowi placówek opieki całodobowej miejsc noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny

W ramach projektu ,,Bezpieczny Dom” o wsparcie finansowe w formie grantu aplikowały domy pomocy społecznej i OIKiP w Myślenicach - jednostki prowadzone przez Powiat Myślenicki. Po rozstrzygnięciu otwartego naboru wniosków wsparcie otrzymali będący w potrzebie pensjonariusze i personel Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach, Domu Pomocy Społecznej „Biały Potok” w Trzemeśni, Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu oraz osoby w kryzysie, korzystające z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach i jego pracownicy.

Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał na realizację tego projektu grant w łącznej wysokości 232 360 zł, w tym dla: DPS Harbutowice 77 700 zł, DPS Pcim 66 960 zł, DPS Trzemeśnia 77 700 zł, OIKiP Myślenice 10 000 zł. Powiat Myślenicki dofinansował to zadanie kwotą 34 854 zł.

 

Program Grantowy „Bezpieczny Dom - Wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem covid-19” Moduł II

 

Wsparcie finansowe w ramach program grantowego objęło: dodatki do wynagrodzeń, premie, nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) przez okres do 3 miesięcy oraz dofinansowanie w zakresie wykonania testów dotyczących zakażenia wirusem dla całego personelu DPS.

Samorząd Województwa Małopolskiego wsparł kadry domów społecznych Powiatu Myślenickiego grantem w wysokości 514 625 zł, w tym DPS Harbutowice otrzymał 175 455 zł, DPS Pcim 177 955 zł, DPS Trzemeśnia 161 215 zł.

 

Program Grantowy „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Moduł III

 

Celem programy jest poprawa bezpieczeństwa pracowników PCPR, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług. Zakres działań projektowych obejmuje: Zakup środków ochrony osobistej oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią.

Na realizację programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach pozyskało od Samorządu Województwa Małopolskiego 7 650 zł.

 

Program Grantowy „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 

Zadanie realizuje Powiat Myślenicki przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach. Celem projektu jest wsparcie dzieci i rodziców zastępczych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej z terenu Powiatu Myślenickiego, poprzez umożliwienie realizacji edukacji zdalnej oraz oddziaływań ochronnych przed zakażeniem wirusem COVID-19.

W ramach projektu objęto wsparciem dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup wyposażenia wspierającego do realizacji nauczania zdalnego (komputerów, oprogramowania), oraz środków ochrony osobistej: maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekujących, przed zakażeniem wirusem Covid-19.

Powiat Myślenicki w ramach programu otrzymał od Wojewody Małopolskiego dofinansowanie w wysokości 34 975 zł. Środki przeznaczono na zakup 7 laptopów oraz środki ochrony indywidualnej dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i palcówkach na terenie powiatu: w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Caritas Archidiecezji Krakowskiej typu socjalizacyjnego w Lubniu oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Caritas Archidiecezji Krakowskiej typu rodzinnego w Nowej Wsi (gm. Dobczyce).

Projekt ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój na lata 2014-2020 w ramach działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Program Grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami.”

 

O realizację tego programu aplikowały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach wraz z filiami w Dobczycach i Myślenicach, które złożyły wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 15 876 zł. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie przez PFRON. Realizacja programu umożliwi pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania warsztatom terapii zajęciowej.

 

Program Grantowy „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” Moduł IV

 

Celem programu jest: zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Powiat placówkach opieki całodobowej oraz personelu w związku z COVID-19 w Polsce.

Wnioskodawcą o przyznanie grantu na rzecz DPS w Harbutowicach, DPS w Pcimiu, DPS w Trzemeśni jest PCPR w Myślenicach. Wnioskowana kwota grantu wynosi 24 720 zł, w tym dla każdego z ww. trzech domów pomocy społecznej podlegających Powiatowi Myślenickiemu – przypada kwota 8 240 zł.

Grantodawcą jest Samorząd Województwa Małopolskiego. Obecnie wniosek oczekuje na rozpatrzenie przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

Program Grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

 

Zakres realizacji programu obejmuje: wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych w DPS oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS.

Domy pomocy społecznej prowadzone przez Powiat Myślenicki złożyły do Narodowego Funduszu Zdrowia wnioski o przyznanie grantów na realizację programu w łącznej kwocie 49 540,99 zł, w tym: DPS Harbutowice: 22 463,40 zł, DPS Pcim: 19 563,97 zł, DPS Trzemeśnia: 7 513,62 zł. Aktualnie wnioski są rozpatrywane przez NFZ.

 

Łączna wartość wniosków grantowych złożonych przez placówki pomocy społecznej Powiatu Myślenickiego wynosi 879 746,99 zł, aktualna kwota przyznanych grantów w ramach poszczególnych programów wynosi 789 610 zł, w tym wkład własny Powiatu Myślenickiego 34 854 zł.

 

Galeria zdjęć