Bezpieczna droga do szkoły oraz ocena bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji w odniesieniu do obowiązującego w kraju stanu epidemii oraz przepisów z tym związanych - to tematy przewodnie, omówione 26. sierpnia w starostwie myślenickim na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył wicestarosta Rafał Kudas.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele służb i inspekcji z Komendy Powiatowej Policji  w Myślenicach, Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Wydziału  Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydziału Komunikacji myślenickiego Starostwa.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego podsumował akcję podjętą w powiecie myślenickim na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas mijających wakacji. Nie odnotowano nieszczęśliwych wypadków, nie stwierdzono nieprawidłowości, które mogłyby być zagrożeniem dla biorących udział  w wypoczynku letnim. Przeprowadzono również kontrole pojazdów, a także miejsc, w których wypoczywały dzieci i młodzież. Wicestarosta R. Kudas podziękował zebranym przedstawicielom służb i  inspekcji za zapewnienie bezpiecznych wakacji.

Głównym tematem posiedzenia był  powrót uczniów do szkół po okresie wakacyjnym. Policja zapewnia, że będą podjęte działania prewencyjne w ramach akcji: „Bezpieczna droga do szkoły”, polegające m.in. na kontroli autobusów dowożących młodzież do szkoły, kontroli oznakowania dróg i przejść oraz zwiększonej liczby patroli w okolicach szkół, zwłaszcza tych mieszczących się przy ruchliwych drogach.

Omówiono bieżącą sytuację epidemiczną w powiecie myślenickim. Poszczególne służby, inspekcje  i wydziały starostwa przedstawiły zalecenia i rekomendacje, a także planowane działania, które będą podjęte w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu uczniów do szkół w czasie pandemii. Epidemia koronawirusa spowodowała, że nadchodzący rok szkolny będzie różnił się od poprzednich. Od  1. września nauka dzieci i młodzieży odbywać się będzie w oparciu o wytyczne w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa w szkołach i placówkach - przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia. Zawierają one zarówno ogólne, jak i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, higieną, czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń oraz powierzchni, a także postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sporu – Jan Wójcik podkreślił, iż kontrole przeprowadzone  w ostatnich dniach w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego wykazały, że nowe zasady bezpieczeństwa wynikające z przepisów sanitarnych zostały wdrożone przez szkoły. Każdy z dyrektorów szkół opracował regulamin funkcjonowania swojej szkoły zawierający wytyczne sanitarne i rozwiązania, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje w  sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach. Szkoły są dobrze przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego, otrzymały środki ochrony osobistej i płyny dezynfekcyjne – przekazane przez Zarząd Powiatu Myślenickiego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zapewniony jest transport uczniów dojeżdżających do szkół. Przewoźnicy z terenu powiatu myślenickiego będą obsługiwać linie komunikacyjne wg rozkładu jazdy dostosowanego do godzin prowadzonych zajęć lekcyjnych w szkołach.

Wicestarosta Rafał Kudas przekazał informację , iż zgodnie z decyzją Starosty Józefa Tomala, Powiat Myślenicki wspomoże finansowo lokalnych przewoźników obsługujących linie komunikacyjne tak, aby wyeliminować zjawisko wykluczenia komunikacyjnego na terenie powiatu.

- Współpracujemy z dyrektorami naszych szkół ponadpodstawowych i dokładamy wszelkich starań, by uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny i kształcili się w bezpiecznych warunkach zgodnie  z wytycznymi sanitarnymi i obowiązującymi regulacjami prawnymi. W przypadku ewentualnego zagrożenia epidemicznego w poszczególnych szkołach, Zarząd Powiatu Myślenickiego w porozumieniu z dyrektorami szkół i w oparciu o opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach będzie podejmować rozwiązania dot. zasad prowadzenia zajęć lekcyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym szkół. Pragnę podkreślić dobre przygotowanie powiatowych służb i inspekcji oraz Wydziału Edukacji myślenickiego starostwa, które dostosowują swoje działania i współpracują w zakresie podejmowanych działań zapobiegawczych oraz w celu wzmocnienia bezpieczeństwa w szkołach w okresie pandemii – powiedział na zakończenie posiedzenia wicestarosta Rafał Kudas.

 

Galeria: Przygotowania Powiatu do bezpiecznego powrotu do szkół - posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego