Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych młodzieży mieszkającej uczącej się i/lub pracującej na terenie Województwa Małopolskiego.

Kompetencje społeczne to zestaw unikalnych umiejętności, które są niezwykle cenne w perspektywie zdobycia i utrzymania pracy, rozwoju własnej działalności społecznej, czy gospodarczej.

Są to m.in.: rozwój wiedzy na podstawie różnych źródeł, krytyczna analiza informacji, współpraca, twórcza dyskusja, odpowiedzialne podejmowanie decyzji, krytyczne myślenie, aktywne działanie i uczestniczenie w życiu społecznym- stawianie celów, prognozowanie zmian, wdrażanie działań i projektów, myślenie interdyscyplinarne, umiejętność pracy w grupie, umiejętność zarządzania, doradzania innym.

DLA KOGO ?

Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 15-29 lat, które:

  • osoby uczące się i/lub pracujące i/lub mieszkające na terenie Województwa Małopolskiego,
  • których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy.

W ramach projektu objęte wsparciem zostaną:

  • osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji- 40% uczestników,
  • osoby  z niepełnosprawnościami- 20% uczestników.

Do projektu zostanie przyjętych 160 osób młodych, spełniających ww. kryteria, które w ramach realizacji 10-miesięcznego programu wsparcia, opracują z doradcą zawodowym Indywidualny Plan Działania, a następnie będą rozwijać 15 społecznych poprzez edukację o dziedzictwie kulturalnym Województwa Małopolskiego.

Program wsparcia młodzieży zakłada realizację następujących działań:

1. WARSZTATY „Rozgryźć dziedzictwo”- 8 godzin dydaktycznych, 2-óch trenerów prowadzących każdą grupę (8 grup średnio po 20 osób)

Program warsztatów wprowadza uczestników w proces pracy i rozwoju kompetencji społecznych i zawiera takie tematy jak:

  • Czym jest dziedzictwo?
  • Nasze dziedzictwo polskie, regionalne i lokalne,
  • Zagrożenia dla dziedzictwa,
  • Problemy społeczne związane z brakiem dbania o dziedzictwo,
  • Solidarność międzypokoleniowa  w ramach lokalnego dziedzictwa,
  • Wolontariat a dziedzictwo.

Po warsztacie młodzież dostaje zadanie- zgromadzenie materiałów dotyczących dziedzictwa swojej okolicy (zdjęć, dokumentów, przedmiotów, itp.) Zadanie uczestnicy wykonują do następnego warsztatu (ok 2 miesiące).

2. WARSZTAT KOMPETENCJI MIĘKKICH „Jak porwać tłumy dla dziedzictwa”- 8 godzin dydaktycznych, 2-óch trenerów prowadzących każdą grupę (8 grup średnio po 20 osób)

Program warsztatu obejmuje: przekazanie uczestnikom narzędzi i metod, które mają pomóc opracować zebrane materiały dotyczące lokalnego dziedzictwa w postaci filmiku, prezentacji multimedialnej, scenariusza działań z lokalną społecznością, wydarzenia, gry lokalnej, spotkania itp.

Projekty uczestników z zakresu lokalnego dziedzictwa, będą upowszechniane na naszym portalu internetowym a także będą prezentowane w społeczności lokalnej we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury, jak np. lokalne biblioteki, domy kultury, muzea, kina, itp.

3. PORADNICTWO INDYWIDUALNE - po każdym warsztacie, a szczególnie po 2-gim uczestnicy będą objęci poradnictwem indywidualnym związanym z pracą nad zbieraniem materiałów do prezentacji nt. lokalnego dziedzictwa i opracowywaniem prezentacji i form prezentacji dla swojej społeczności lokalnej.

W oparciu o to zadanie będą rozwijane takie kompetencje społeczne m.in. jak: pracować w zespole, doradzać, innym, posługiwać się mową ciała, instruować inne os, przewodzić innym, rozwijać kompetencje, międzykulturowe wypracowywać kompromis, motywować innych, wspierać współpracę, stosować techniki zadawania pytań, przekazywać informację o faktach, zwracać się do słuchaczy, przyjmować krytykę, wchodzić w interakcje z innymi, przekonywać innych, ale też: szacunek do polskiej kultury i dziedzictwa.

4. WARSZTAT „Trening liderów dziedzictwa”- 16 godzin dydaktycznych, warsztat wyjazdowy w ciekawe kulturowo miejsce w Małopolsce, 2-óch trenerów prowadzących każdą grupę (8 grup średnio po 20 osób)

Warsztaty będą się odbywały na terenie Małopolski, w miejscach gdzie znajdują się ciekawe zasoby dziedzictwa materialnego, np. kopalnia soli, zamek, czy szczególny kościół, aby na podstawie dziedzictwa materialnego, można było poznać inspirujące metody prezentacji dziedzictwa we współpracy  z różnymi instytucjami jak np.: dom kultury, biblioteka, muzeum.

W wyniku treningu lidera, będzie można zaplanować w jaki sposób przedstawić swój projekt wśród lokalnej społeczności.

 

Więcej informacji na stronie: