Rozstrzygnięto nabór wniosków o grant w ramach projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom".

Na liście rankingowej wnioskodawców rekomendowanych do otrzymania grantu znalazły się także jednostki organizacyjne Powiatu Myślenickiego z kwotami maksymalnego dofinansowania dla danego wniosku:

Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu - dofinansowanie w wysokości: 66 960 zł

Dom Pomocy Społecznej "Biały Potok" w Trzemeśni - dofinansowanie w kwocie: 77 700 zł

Dom Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach - dofinansowanie w kwocie: 77 700 zł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach - 10 000 zł.

 

- Środki zostaną przeznaczone na doposażenie stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki oraz ich mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19 oraz na sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami – podkreślił starosta Józef Tomal.

 

Na liście znalazł się też Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Szpitalu w Myślenicach z kwotą dofinansowania w wysokości 80 608,30 zł.

 

- Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakładów opieki długoterminowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Cieszę, że udało nam się pozyskać dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 300 tysięcy złotych w I module tego programu - dodał wicestarosta Rafał Kudas.

Granty są współfinansowane ze środków EFS w ramach RPO WM Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne.