Drukuj

Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje, że w tut. Urzędzie została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK). Przy pomocy tej skrzynki, za pośrednictwem strony internetowej www.esp.pwpw.pl możliwe jest składanie drogą elektroniczną wniosków z zakresu rejestracji pojazdów lub uprawnień do kierowania pojazdami. Do wniosków należy dołączyć dokumenty wymagane dla załatwienia danej sprawy w formie skanów. Prosimy o zeskanowanie wszystkich wypełnionych stron dokumentów.

Format w jakim powinny zostać przygotowane skany załączanych dokumentów znajduje się pod adresem:

https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help#Przygotowanie_zalacznikow

W przypadku złożenia drogą elektroniczną wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłaty, Strona zostanie poinformowana drogą elektroniczną o konieczności uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.

Wnioskodawca po złożeniu wniosku drogą elektroniczną, jest zobowiązany przekazać do Urzędu oryginały wymaganych dokumentów (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, dowód zakupu, prawo jazdy, orzeczenie lekarskie) oraz tablice rejestracyjne. Można tego dokonać pocztą lub przesyłką kurierską. Po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu Urząd przesyła wnioskodawcy dokumenty potwierdzające wydanie uprawnień lub zarejestrowanie pojazdu.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem ESP PiK należy posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, a także założyć darmowe konto na stronie www.esp.pwpw.pl. gdzie znajduje się szczegółowa instrukcja oraz zakres spraw, które tą drogą mogą być załatwione.