Drukuj

 

Organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego takie jak np. kościelne osoby prawne (m.in. parafie), kluby sportowe, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich itp. mogą ubiegać się o przyznanie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Warunek otrzymania środków:

Organizacja może wnioskować maksymalnie o 5 tysięcy zł, przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym.

Przykład 1: Roczny przychód fundacji za 2019r. wyniósł 25 000zł. – pożyczka może być udzielona maksymalnie w wysokości 2 500zł.

Przykład 2: Roczny przychód fundacji za 2019r. wyniósł 75 000zł. – pożyczka może być udzielona maksymalnie w wysokości 5 000zł.

Przykład 3: Roczny przychód fundacji za 2019r. wyniósł 0zł – pożyczka nie może być udzielona.

Przykład 4: Roczny przychód fundacji za 2019r. wyniósł 120 000 zł. – pożyczka nie może być udzielona.

Warunek umorzenia:

Przed założeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla organizacji pozarządowej dostępnymi na stronie www.myslenice.praca.gov.pl

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły.

Szczegółowa definicja organizacji pozarządowej znajduje się w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2019r. poz. 688, z późn. z,.) - art. 3 ust. 2 oraz art. 3 ust. 3 tej ustawy.

 

Wsparcie przysługuje kościelnej osobie prawnej (np. parafii, Caritas) działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.

Dofinansowanie może zostać przyznane na okres do 3 miesięcy. Przysługuje od miesiąca złożenia wniosku (np. wniosek złożono w lipcu, dofinansowanie będzie wypłacane za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień).

Urząd może dofinansować 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (jednak kwota dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. 1820zł) powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy za jednego pracownika).

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wskazywania spadku obrotów/ przychodów z działalności. We wniosku musi oświadczyć o:

  1. Niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;

  2. Zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

  3. Wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;

  4. Numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności.

 

Przed założeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej (…) dostępnymi na stronie www.myslenice.praca.gov.pl

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły.

Oprac: PUP w Myślenicach