Organizacje pozarządowe

Małe granty z budżetu Powiatu Myślenickiego na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w roku 2019

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego określił tryb przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Powiatu Myślenickiego w ramach tzw. małych grantów w roku 2019.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myślenickiego może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu. Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą złożyć ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego lub powierzenie realizacji zadania publicznego zawartego w ,,Programie współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, w § 6 pkt 2. w zakresie:

Województwo Małopolskie realizuje badanie ankietowe z zakresu prowadzonej działalności organizacji pozarządowych współpracujących z Polakami i Polonią za granicą oraz ich oczekiwań.

Głównym celem przeprowadzanego badania jest aktualizacja wiedzy na powyższe tematy w kontekście małopolskich organizacji lub organizacji działających na terenie województwa małopolskiego. Powyższe informacje posłużą do kształtowania polityki Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Termin wypełnienia ankiety upływa w dniu 25 lutego 2019 r.