Organizacje pozarządowe

MAŁE GRANTY 2024

Małe granty z budżetu Powiatu Myślenickiego na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w roku 2024


Zarząd Powiatu Myślenickiego określił tryb przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Powiatu Myślenickiego w ramach tzw. małych grantów w roku 2024.

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Zarząd Powiatu Myślenickiego może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

 

Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą złożyć ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego lub powierzenie realizacji zadania publicznego zawartego w ,,Programie współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, w § 6 pkt 2. w zakresie:

 

Pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowanej w szczególności poprzez:

a). wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju aktywności osób starszych, poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć rekreacyjnych i sportowych,

b). organizowanie działań i wydarzeń służących integracji osób starszych ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacji w tym środowisku poprzez organizację imprez kulturalnych i integracyjnych,

c). zwiększenie poziomu komunikacji osób starszych z otoczeniem poprzez popularyzację wśród osób starszych wiedzy na temat nowych technologii i ich wykorzystania, edukację cyfrową osób starszych (np. szkolenia on-line, warsztaty, doradztwo indywidualne i grupowe),

d). wzmacnianie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej poprzez  propagowanie idei solidarności międzypokoleniowej oraz organizację przedsięwzięć z  zakresu edukacji wewnątrz i międzypokoleniowej.

 

Złożona przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta realizacji zadania publicznego jest  rozpatrywana w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Myślenickiego Regulamin  ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb małych grantów) ze środków z budżetu Powiatu Myślenickiego w roku 2024.

Wysokość środków finansowych w budżecie Powiatu Myślenickiego na rok 2024 przeznaczonych na tzw. małe granty wynosi 27 000 złotych.

Zainteresowane organizacje pozarządowe zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych w trybie małych grantów w roku 2024

 

Pliki do pobrania:

1. ,,Program współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” pobierz(PDF)

2. Uchwała Zarządu Powiatu Myślenickiego Nr 2044/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb małych grantów) ze środków z budżetu Powiatu Myślenickiego w roku 2024pobierz(PDF)

3. Regulamin - tryb małych grantów (załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Myślenickiego Nr 2044/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.) pobierz(PDF)

4. Karta oceny formalnej oferty złożonej w trybie małych grantów i karta oceny celowości realizacji zadania publicznego - załącznik nr 1 do Regulaminu - tryb małych grantów  pobierz(PDF)

5. Formularz zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - załącznik nr 2 do Regulaminu - tryb małych grantów pobierz(PDF),pobierz(DOC)

6. Wzór opisu faktury VAT/rachunku - załącznik nr 3 do Regulaminu - tryb małych grantów - pobierz(PDF), pobierz(DOC)

7. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - wzór  pobierz(PDF),pobierz(DOC)

8. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - wzór  pobierz(PDF),pobierz(DOC)

9. Instrukcja wypełniania uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - wzór pobierz(PDF)

10. Instrukcja wypełniania uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego - wzór  pobierz(PDF)

11. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055) pobierz(PDF)

12. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) pobierz(PDF)

 


Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. ,,Zdrowie Seniora”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Fundację Aktywnej Edukacji oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: ,,Zdrowie Seniora”

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 20.02.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A,  32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Zdrowie Seniora”

Formularz zgłaszania uwag do oferty Fundacji Aktywnej Edukacji

 


Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego:  ,,Wielkanocne warsztaty z tradycją”

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Harbutowic oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: ,,Wielkanocne warsztaty z tradycją”

 

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 04.03.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Wielkanocne warsztaty z tradycją”

Formularz zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia na Recz Rozwoju Harbutowic 

 


Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. ,,Sprawny Senior - międzypokoleniowa integracja

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sułkowicach oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.:

 

,,Sprawny Senior - międzypokoleniowa integracja”

 

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 07.03.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Sprawny Senior - międzypokoleniowa integracja”

Formularz zgłaszania uwag do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach

 


Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego: „Majówka z babcią Jasią”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Międzypokoleniowy Lipnik  oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: „Majówka z babcią Jasią”

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 11.03.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

  1. Treść oferty realizacji zadania publicznego pn. „Majówka z babcią Jasią”
  2. Formularz zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Międzypokoleniowy Lipnik

 


Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Aktywizacja Seniorów poprzez udział w zajęciach Kółka Rolniczego - Koła Gospodyń Wiejskich w Więciórce”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Więciórce” oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywizacja Seniorów poprzez udział w zajęciach Kółka Rolniczego - Koła Gospodyń Wiejskich w Więciórce”.

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 11.03.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

  1. Treść oferty realizacji zadania publicznego pn. „Aktywizacja Seniorów poprzez udział w zajęciach Kółka Rolniczego - Koła Gospodyń Wiejskich w Więciórce”
  2. Formularz zgłaszania uwag do oferty Kółka Rolniczego - Koła Gospodyń Wiejskich w Więciórce”

Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego: ,,Śladami trzech wielkich Polaków - generał Józef Bem, Wincenty Witos, Jan Szczepanik”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Myślenicki Klub Seniora oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: ,,Śladami trzech wielkich Polaków - generał Józef Bem, Wincenty Witos, Jan Szczepanik"

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 18.03.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

  1. Treść oferty realizacji zadania publicznego pn. ,,Śladami trzech wielkich Polaków - generał Józef Bem, Wincenty Witos, Jan Szczepanik”
  2. Formularz zgłaszania uwag do oferty Myślenickiego Klubu Seniora

Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego: ,,Seniorzy wędrują śladami wybitnych Małopolan”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Myślenickie Towarzystwo Kultury oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: ,,Seniorzy wędrują śladami wybitnych Małopolan”  

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 18.03.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Seniorzy wędrują śladami wybitnych Małopolan”

Formularz zgłaszania uwag do oferty Myślenickiego Towarzystwo Kultury 


Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Aktywność fizyczna i warsztaty terapii zajęciowej dla seniorów i podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Krzczonów”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Krzczonów oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywność fizyczna i warsztaty terapii zajęciowej dla seniorów i podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Krzczonów”

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 25.04.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A,  32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Aktywność fizyczna i warsztaty terapii zajęciowej dla seniorów i podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Krzczonów ”

Formularz zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Krzczonów


Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego: „Między nami Seniorami - integracja międzypokoleniowa”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rudnika „Diabelski Kamień” oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: „Między nami Seniorami - integracja międzypokoleniowa”

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 24.05.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: „Między nami Seniorami - integracja międzypokoleniowa”

Formularz zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rudnika „Diabelski Kamień”


Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. ,,Jubileusz 60 - lecia MLKS Cyrhla Krzczonów”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy Cyrhla Krzczonów oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: ,,Jubileusz 60 - lecia MLKS Cyrhla Krzczonów”    

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 12.06.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Jubileusz 60 - lecia MLKS Cyrhla Krzczonów”

Formularz zgłaszania uwag do oferty Młodzieżowego Ludowego Klubu Sportowego Cyrhla Krzczonów


Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Harbutowickie smaki lata z Seniorami”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Stowarzyszeniem Gospodyń Cis w Harbutowicach oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: „Harbutowickie smaki lata z Seniorami”

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 26.06.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A,  32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Harbutowickie smaki lata z Seniorami”

Formularz zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Gospodyń Cis w Harbutowicach


MAŁE GRANTY 2023
 

Małe granty z budżetu Powiatu Myślenickiego na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w roku 2023

Małe granty z budżetu Powiatu Myślenickiego na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w roku 2022  

Małe granty z budżetu Powiatu Myślenickiego na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w roku 2021 

Ogłoszony został konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych ,,Kryształy Soli” oraz konkurs o Nagrodę Samorządu Wojewódzkiego dla Osób działających na Recz Dobra Innych ,,Amicus Hominum”.

Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagród ,,Amicus Hominum” i ,,Kryształy Soli” upływa w dniu 31 lipca 2020 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz  w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, tel. 12 61 60 121/ 12 61 60 982

 

Małe granty z budżetu Powiatu Myślenickiego na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w roku 2020

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego określił tryb przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Powiatu Myślenickiego w ramach tzw. małych grantów w roku 2020.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Myślenickiego może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Zachęcamy do udziału w XV edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pożytku publicznego „Kryształy Soli” 2019, którego celem jest wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych oraz promocja działań najlepszych małopolskich organizacji. Termin nadsyłania prac mija 30 września 2019.

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 121, 12 61 60 982.

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego uruchomił dwa konkursy dedykowane Orkiestrom Dętym z terenu Województwa Małopolskiego.

1. Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019” skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartych konkursach ofert określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konkursu wspierane będą zadania: przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup strojów, instrumentów oraz akcesoriów muzycznych, wydawnictw muzycznych dla orkiestr dętych połączonych z organizację wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztaty, szkolenia, koncerty, spotkania, prelekcje).

Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”

Treść uchwały