Małe granty z budżetu Powiatu Myślenickiego na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w roku 2021 

Zarząd Powiatu Myślenickiego określił tryb przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Powiatu Myślenickiego w ramach tzw. małych grantów w roku 2021.

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Zarząd Powiatu Myślenickiego może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą złożyć ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego lub powierzenie realizacji zadania publicznego zawartego w ,,Programie współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, w § 6 pkt 2. w zakresie:

Pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowanej w szczególności poprzez:

a). wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju aktywności osób starszych, poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć rekreacyjnych i sportowych,

b). organizowanie działań i wydarzeń służących integracji osób starszych ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacji w tym środowisku poprzez organizację imprez kulturalnych i integracyjnych,

c). zwiększenie poziomu komunikacji osób starszych z otoczeniem poprzez popularyzację wśród osób starszych wiedzy na temat nowych technologii i ich wykorzystania, edukację cyfrową osób starszych (np. szkolenia on-line, warsztaty, doradztwo indywidualne i grupowe),

d). wzmacnianie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej poprzez  propagowanie idei solidarności międzypokoleniowej oraz organizację przedsięwzięć z zakresu edukacji wewnątrz i międzypokoleniowej.

Złożona przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta realizacji zadania publicznego jest  rozpatrywana w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Myślenickiego Regulamin  ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb małych grantów) ze środków z budżetu Powiatu Myślenickiego w roku 2021.

Wysokość środków finansowych w budżecie Powiatu Myślenickiego na rok 2020 przeznaczonych na tzw. małe granty wynosi 15 000,00 zł.

Zainteresowane organizacje pozarządowe zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych w trybie małych grantów w roku 2021!

 

Pliki do pobrania:

1. Program współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 pobierz (PDF)

2. Uchwała Zarządu Powiatu Myślenickiego Nr 745/2021 z dnia 03 lutego 2021 r. -  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb małych grantów) ze środków z budżetu Powiatu Myślenickiego w roku 2021.   pobierz (PDF)

3. Regulamin - tryb małych grantów (załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Myślenickiego Nr 745/2021 z dnia 03 lutego 2021 r.)   pobierz (PDF)

4. Karta oceny formalnej oferty złożonej w trybie małych grantów i karta oceny celowości realizacji zadania publicznego (Załącznik nr 1 do Regulaminu - tryb małych grantów)   pobierz (PDF)

5. Formularz zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Załącznik nr 2 do Regulaminu - tryb małych grantów)  pobierz (PDF),pobierz(DOC)

6. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - wzór   pobierz (PDF), pobierz (DOC)

7. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - wzór  pobierz (PDF),pobierz(DOC) 

8. Instrukcja wypełniania uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - wzór pobierz (PDF)

9. Instrukcja wypełniania uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego - wzór pobierz (PDF)

10. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055) pobierz (PDF)

11. Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego  pobierz (PDF)

 


 

 

Małe granty 2021 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego: EKO - Senior”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Myślenicki Klub Seniora oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.:

,,EKO-Senior”

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 01.07.2021 r.,

- korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii, Promocji i Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszenia uwag do oferty Myślenickiego Klubu Seniora

Oferta realizacji zadania publicznego EKO-Senior

 


Małe granty 2021 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. ,,SMAK POKOLENIA - SENIORZY GOTUJĄ”

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Harbutowicach oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.:

,, SMAK POKOLENIA - SENIORZY GOTUJĄ”

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 15.07.2021 r.,

- korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii, Promocji i Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Załączniki:

Formularz zgłoszenia uwag do oferty

Oferta realizacji zadania publicznego


Małe granty 2021 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. ,, LATO DLA SENIORA”

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rudnika ,,Diabelski Kamień” oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.:

,,LATO DLA SENIORA”

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 26.07.2021 r.,

- korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii, Promocji i Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Formularz zgłoszenia uwag do oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rudnika ,,Diabelski Kamień”

Oferta realizacji zadania publicznego ,,LATO DLA SENIORA”


 

Małe granty 2021 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. ,,Senior bezpieczny w sieci - jak korzystać z Internetu i nie dać się oszukać”

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez stowarzyszenie Niskie Składki oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.:

,, Senior bezpieczny w sieci - jak korzystać z Internetu i nie dać się oszukać ”

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 26.07.2021 r.,

- korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii, Promocji i Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 Załączniki:

Formularz zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez stowarzyszenie Niskie Składki

Oferta realizacji zadania publicznego ,, Senior bezpieczny w sieci - jak korzystać  z Internetu i nie dać się oszukać”


 

Małe granty 2021 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. ,,AKADEMIA TRADYCYJNEJ KUCHNI WIEJSKIEJ”

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Raciechowice 2005 oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.:

,,AKADEMIA TRADYCYJNEJ KUCHNI WIEJSKIEJ”

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 30.07.2021 r.,

- korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii, Promocji i Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 Załączniki:

Formularz zgłoszenia uwag do oferty Stowarzyszenia Raciechowice 2005

Oferta realizacji zadania publicznego ,,Akademia tradycyjnej kuchni wiejskiej”

 


 

Małe granty 2021 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego: ,,Mikołajkowe kijkowanie - odporności budowanie”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Małopolskie Stowarzyszenie Nordic Walking oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: ,,Mikołajkowe kijkowanie - odporności budowanie”

 

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

 

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 19.11.2021 r.,

- korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii, Promocji i Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

 

Załączniki:

Formularz zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez stowarzyszenie Małopolskie Stowarzyszenie Nordic Walking

Oferta realizacji zadania publicznego ,,Mikołajkowe kijkowanie - odporności budowanie”