Ogłoszenia

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.07.2019 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr K1977 od km 4+801,10 (km roboczy 0+551,10) do km 4+706,30 (km roboczy 0+456,30) na działce nr 1/6 w Myślenicach obręb 4 w ramach zadania "poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego - ul. Zdrojowa - Osieczany - Rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi" dla inwestora Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa, Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Słowackiego 36, III piętro, pokój nr 32, w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej.

Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 – tekst jednolity z późn. zm.) Starosta Myślenicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Węglówce, Gmina Wiśniowa, oznaczonych jako dz. ewid. nr 4306 o pow. 0,0288 ha powstała z pgr 1648/3 i 1645/3, dz. ewid. nr 4317 o pow. 0,0224 ha powstała z pgr 1356/4 i 1350/10, dz. ewid. nr 4318 o pow. 0,0075 ha powstała z pgr 1349/6, dz. ewid. nr 4323 o pow. 0,0438 ha powstała z pgr 5718/2 oraz udziału w dz. ewid. nr 4319 o pow. 0,0721 ha powstałej z pgr 5718/1 i dz. ewid. nr 4322 o pow. 0,0374 ha powstałej z pgr 1346/2, których stan prawny jest nieuregulowany.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniu 16.07.2019 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN80 PN63 (odc. A-B) wraz z umartwieniem istniejącej sieci gazowej na odcinku A-B na działkach nr 1006/1, 1006/2 i 1005/2 w Myślenicach, obręb 2 dla inwestora Tadeusz Kasperek.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa, Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Słowackiego 36, III piętro, pokój nr 32, w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej.

Podajemy do wiadomości publicznej iż Starostwo Powiatowe w Myślenicach, na wniosek likwidatora, prowadzi działania zmierzające do wykreślenia TKKF Pcim, 32-432 Pcim 920, z ewidencji prowadzonej przez Starostę Myślenickiego.

Ćwiczenie RENEGADE - informujemy, że w dniach 28-30 maja 2019 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-19 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia w dniu 28 maja 2019 r. planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza."

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.04.2019 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na przebudowę skrzyżowań (z drogami gminnymi) drogi powiatowej nr K1977 ul. Piłudskiego/ul. Zdrojowa na odcinku od km 1+335,45 do km 1+460,00 na skrzyżowanie typu rondo wraz z dojazdami i rozbudową infrastruktury technicznej na działkach nr 165/3, 165/4, 431/2, 432, 437/1 i 437/3 w Myślenicach obręb 4 w ramach zadania "poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego - ul. Zdrojowa - Osieczany - Rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi" dla inwestora Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa, Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Słowackiego 36, III piętro, pokój nr 32, w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej.