Ogłoszenia

Działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2020 Starosty Myślenickiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Myślenicach – informuję, iż w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia)
Urząd będzie nieczynny.                                                              

/-/ Józef Tomal  
Starosta Myślenicki

Komunikat nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Starosta Myślenicki, informuję że w dniach: 24 grudnia br. (Wigilia) oraz 31 grudnia br. (Sylwester) w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego godziny udzielania  porad prawnych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość ulegną zmianie

Treść Ogłoszenia - plik do pobrania

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr LV/403/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dn. 19.11.2010 r. nr 592 poz. 4627), Zarząd Powiatu Myślenickiego zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 23 – 29 października 2020 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu: Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z projektem Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myślenickiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach - www.myslenicki.pl , w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myślenicach na okres 7 dni. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość wyrażenia swoich opinii w formie pisemnej - na druku Formularza konsultacji stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 632/2020 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października 2020 r. - pocztą elektroniczną, za pośrednictwem faksu do Starostwa Powiatowego w Myślenicach, pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice.

W wyniku przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do przedmiotowego projektu Programu.

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniach 23 – 29 października 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Celem konsultacji będzie poznanie uwag i opinii do projektu Programu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Państwa organizacji oraz wypracowanie wspólnego stanowiska co do dalszej współpracy w roku 2021.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii do projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 na Formularzu Konsultacji stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 632/2020 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października  2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu.

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

Dokumenty zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myślenickiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach www.myslenicki.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWEoraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 - na okres 7 dni.

do pobrania:

W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie działania naszego urzędu, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientom oraz pracownikom informujemy, iż od dnia 05 października 2020 r. do odwołania, zmieniają się zasady funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, nie wpływające  na charakter ani ograniczenie jego działalności. Zmianie ulega jedynie forma dostępu do jego usług.

 

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), §21 ust. 1, ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.1356
z późn.zm), oraz w oparciu o § 11 ust.1 pkt1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myślenicach przyjętego Uchwałą Nr 283/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myślenicach, zmienionego Uchwałą nr 561/2020 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia  11 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myślenicach zarządza się, co następuje: