Ogłoszenia

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniu 28.12.2018 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji p.n.: budowa zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych i komory zasuw z instalacją wewnętrzną elektryczną zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą wewnętrzny układ komunikacyjny, na działkach numer 1175/2 i 1175/3 w miejscowości Dobczyce, w ramach zadania: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach, na działkach nr: 1167/3, 1175/2, 1175/3, 1182/1 1183/1, 1183/2, 1184/1, 1184/2, 1185/1, 1185/2, 1186/10, 1186/11, 1186/15 i 1186/16 w miejscowości Dobczyce".

Starosta Myślenicki informuje, że wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 i zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniach od 9.01.2019r. do 30.01.2019r.

Wykaz dotyczy udziału Skarbu Państwa wynoszącego 7/48 cz. we współwłasności nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 3 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 725/7.

Starosta Myślenicki informuje, że wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 i zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniach od 9.01.2019r. do 30.01.2019r.

Wykaz dotyczy udziału Skarbu Państwa wynoszącego 7/48 cz. we współwłasności nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 3 oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 725/5 i 725/6.