Ogłoszenia

W dniu dzisiejszym w związku z trwającym remontem, w godz. 10.00 -19.00 zostanie zamknięta ulica Zdrojowa w kierunku Osieczan. Za utrudnienia przepraszamy!

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.04.2019 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę:

budowa Mobilnego węzła betoniarskiego - ARCEN - ARCMOV-MDE3000/4i+ wraz z budową:

- trzy silosów

- fundamentu pod węzeł betoniarni i trzy silosy,

- wewnętrzną instalacją wodociągową,

- wewnętrzny odcinek instalacji kanalizacji deszczowej do osadnika

- wewnętrzna linią zasilającą energii elektrycznej NN-0,4kV

na działkach numer: 1212/4; 1212/5; 1212/6 ; 1212/7 i 1212/8 w Dobczycach, gmina Dobczyce

dla inwestora Szymon MASEŁKO, 32-410 Dobczyce ul. Mostowa 15A, reprezentującego F.T.H.U.P "TRANS_SZYMI-BET" Szymon Masełko, 32-410 Dobczyce ul. Mostowa 15A
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa, Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Słowackiego 36, III piętro, pokój nr 28, w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniu 29.03.2019 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi powiatowej nr K1977 od km 4+713,00 do km 4+960,00 wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 31000181 do klasy obciążenia obiektów mostowych "B" na działkach nr 1949/3 i 1949/4 w Myślenicach obręb 1 oraz na działce nr 1/6 w Myślenicach obręb 4 w ramach zadania "poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego - ul. Zdrojowa - Osieczany - Rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi" dla inwestora Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa, Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Słowackiego 36, III piętro, pokój nr 32, w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.03.2019 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi gminnej relacji Winiary-Rudnik nr 540113K km0+014,00-km0+294,00 wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej (etap II) na działkach nr 124/2 i 195 w miejscowości Rudnik, gmina Dobczyce dla inwestora Gmina Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa, Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Słowackiego 36, III piętro, pokój nr 32, w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej.

Otrzymaliśmy oficjalną informację z NFZ w Krakowie w sprawie czasowo zamkniętego Punktu Ewidencyjnego w Myślenicach. Planowane jego ponowne otwarcie przewidziano na dzień 06.05.2019r. (przyczyny kadrowe). Równocześnie NFZ informuje o zmianach legislacyjnych, które doprowadzą w przyszłości do likwidacji Punktów Ewidencyjnych, gdyż weryfikacja wniosków i ich potwierdzanie będzie odbywało się za pośrednictwem serwisów internetowych i usług informacyjnych na etapie realizacji zaopatrzenia.