Wydział Architektury, Budownictwa i Remontów:

Procedura

Termin załatwienia sprawy zgodnie z ustawą Prawo budowlane i kpa

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 31.03.3020 roku

Pozwolenie na budowę

Zmiana pozwolenia na budowę

Pozwolenie na rozbiórkę

1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych 2 miesiące, lecz nie dłużej niż 65 dni

Dla wniosków złożonych od dnia 01.04.2020 roku bieg terminu się nie rozpoczyna

Dla spraw w toku – ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. W tym okresie organ  może z urzędu wydać decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania. Czynności dokonane w tym okresie przez organ, są skuteczne.

Przeniesienie pozwolenia na budowę

1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych 2 miesiące

Jw.

Zgłoszenie zamiaru budowy lub rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

Do 21 dni

Dla wniosków złożonych od dnia 01.04.2020 roku bieg terminu się nie rozpoczyna

Dla spraw w toku – ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. W tym okresie organ  może z urzędu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Czynności dokonane w tym okresie przez organ, są skuteczne.

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Do 30 dni

Jw.

 

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa osoby zainteresowanej) w porozumieniu z osobami orzekającymi takie posiedzenia organizuje i w związku z tym osobom zainteresowanym którym może takie orzeczenia wydaje. Osoby które muszą uzupełnić dokumentacje medyczną a nie mogą tego zrobić w ustalonym terminie na ich wniosek zawieszane są postępowania administracyjne na czas jej dostarczenia nie dłużej jednak niż na okres 3 lat.