"Na podstawie art. 124, art. 124 a, art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 – tekst jednolity z późn. zm.) Starosta Myślenicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania ograniczającego sposób korzystania z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji pn: „Modernizacja LSN 15 kV „Harbutowice” na odc. Ł554 – Ł194 dla poprawy niezawodności ciągów liniowych SN na terenie Regionu Podgórze” nieruchomości gruntowych położonych w Sułkowicach, Gmina Sułkowice, oznaczonych jako dz. ewid. nr 1372, dz. ewid. nr 7586, dz. ewid. nr 778, dz. ewid. nr 839/1, dz. ewid. nr 2584, dz. ewid. nr 1131, dz. ewid. nr 1526, dz. ewid. nr 2452/2, których stan prawny jest nieuregulowany.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości."