Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 – tekst jednolity z późn. zm.) Starosta Myślenicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Węglówce, Gmina Wiśniowa, oznaczonych jako dz. ewid. nr 4306 o pow. 0,0288 ha powstała z pgr 1648/3 i 1645/3, dz. ewid. nr 4317 o pow. 0,0224 ha powstała z pgr 1356/4 i 1350/10, dz. ewid. nr 4318 o pow. 0,0075 ha powstała z pgr 1349/6, dz. ewid. nr 4323 o pow. 0,0438 ha powstała z pgr 5718/2 oraz udziału w dz. ewid. nr 4319 o pow. 0,0721 ha powstałej z pgr 5718/1 i dz. ewid. nr 4322 o pow. 0,0374 ha powstałej z pgr 1346/2, których stan prawny jest nieuregulowany.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.