Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.03.2019 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi gminnej relacji Winiary-Rudnik nr 540113K km0+014,00-km0+294,00 wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej (etap II) na działkach nr 124/2 i 195 w miejscowości Rudnik, gmina Dobczyce dla inwestora Gmina Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa, Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Słowackiego 36, III piętro, pokój nr 32, w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej.