Starostwo Powiatowe w Myślenicach uprzejmie informuje o Programie priorytetowymMoja woda” realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przedmiotowy program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

 

Finansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne
    i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,
  • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Warunki: minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł, minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem podpisanego wniosku do Funduszu.

Termin realizacji inwestycji nie później niż 30.06.2024 r.

Termin złożenia dokumentów do rozliczenia dotacji nie później niż 31.07.2024 r.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że na podstawie złożonych wniosków w Portalu Beneficjenta alokacja środków w ramach III edycji Programu „Moja Woda” została przekroczona.

W związku z tym, wnioski składane od tego momentu zostają umieszczone na liście rezerwowej.
W przypadku zwolnienia środków lub zwiększenia alokacji Programu, zostaną poddane ocenie.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dosłanie jego wersji podpisanej (tradycyjnie papierowo na adres WFOŚiGW w Krakowie/osobiście w siedzibie Funduszu lub elektronicznie na skrytkę e-PUAP Funduszu). Zgodnie z „Regulaminem naboru wniosków”
o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji podpisanej wniosku.

 

Szczegółowe informacje na temat w/w programu wraz z wymaganymi dokumentami są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie pod adresem:

https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/