Informacja dla osób zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego:

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 47) w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku, Starosta Myślenicki przeprowadza na terenie powiatu myślenickiego kwalifikację wojskową od dnia 12.10.2021 roku do dnia 18.11.2021 roku

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2021 ROKU

 

          Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od dnia 09.08.2021 r. do 19.11.2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wzywa się :

1) mężczyzn urodzonych w 2002 roku;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.,
 • zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej
  i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017 r., poz. 944).

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 

       1) sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

       2) ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

       3) wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej
do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

       4) założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;

       5) wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa burmistrz, wójt.

 

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie
w miejscu i terminie określonym w wezwaniu oraz posiadać  ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta),
 • posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej ,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień.
 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień.

 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021, poz. 372 z późń. zm.) ustala następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej - co oznacza zdolność do odbywania:

 • zasadniczej służby wojskowej,
 • nadterminowej zasadniczej służby wojskowej,
 • zajęć wojskowych w czasie trwania studiów wyższych,
 • przeszkolenia wojskowego,
 • okresowej służby wojskowej,
 • ćwiczeń wojskowych,
 • zasadniczej służby i szkolenia w obronie cywilnej,
 • służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • służby zastępczej.

kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;

kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, a w związku z tym będą posiadały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju  oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Nie podlegają w ogóle obowiązkowi czynnej służby wojskowej, a w związku z tym nie zostaną ujęte w ewidencji wojskowej. Osoby te będą także posiadały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej doręcza się osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień na piśmie wraz z uzasadnieniem. Każde orzeczenie wydane przez powiatową komisję lekarską nie ma mocy obowiązującej przez okres 14 dni od dnia jego wydania. W związku z tym, od takiego orzeczenia można się pisemnie odwołać w tym okresie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Krakowie za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Myślenickiego , która orzeczenie wydała. W takiej sytuacji przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać na posiedzenie wojewódzkiej komisji lekarskiej osobę odwołującą się, poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) oraz na obserwację szpitalną.

 

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych od konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terminie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

 

Osoba , która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, winna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wskaże inny termin stawiennictwa. W razie nieuzasadnionego niezgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które w roku szkolnym 2020/2021 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli wystąpią wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Stan prawny aktualny na dzień 26 lipca 2021 roku 

 

Od dnia 12 października 2021 roku do dnia 18 listopada 2021 roku siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Myślenickiego i przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu oraz Burmistrza/Wójta gminy powiatu myślenickiego jest Szkoła w Myślenicach przy ul. Kazimierza Wielkiego 53. 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu jest właściwa do prowadzenia ewidencji wojskowej osób zamieszkałych na terenie gmin powiatu myślenickiego.
Adres: ul. Orzeszkowej 9, 32-600 Oświęcim, tel.: (26) 113-73-54