Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr LV/403/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dn. 19.11.2010 r. nr 592 poz. 4627), Zarząd Powiatu Myślenickiego zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 23 – 29 października 2020 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu: Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z projektem Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myślenickiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach - www.myslenicki.pl , w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myślenicach na okres 7 dni. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość wyrażenia swoich opinii w formie pisemnej - na druku Formularza konsultacji stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 632/2020 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października 2020 r. - pocztą elektroniczną, za pośrednictwem faksu do Starostwa Powiatowego w Myślenicach, pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice.

W wyniku przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do przedmiotowego projektu Programu.