Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniach 23 – 29 października 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Celem konsultacji będzie poznanie uwag i opinii do projektu Programu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Państwa organizacji oraz wypracowanie wspólnego stanowiska co do dalszej współpracy w roku 2021.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii do projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 na Formularzu Konsultacji stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 632/2020 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października  2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu.

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

Dokumenty zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myślenickiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach www.myslenicki.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWEoraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 - na okres 7 dni.

do pobrania: