Drukuj

 

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), §21 ust. 1, ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.1356
z późn.zm), oraz w oparciu o § 11 ust.1 pkt1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myślenicach przyjętego Uchwałą Nr 283/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myślenicach, zmienionego Uchwałą nr 561/2020 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia  11 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myślenicach zarządza się, co następuje:

 

Podstawową formą obsługi interesanta w Starostwie Powiatowym w Myślenicach jest kontakt telefoniczny, mailowy oraz elektroniczny za pośrednictwem  Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników Starostwa Powiatowego w Myślenicach
i jego interesantów oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się następujące zasady funkcjonowania tut. Starostwa:

I. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, obsługa interesanta odbywać się będzie
w następujących sposób:

Bezpośrednia obsługa stron w toczących się postępowaniach, będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty (data i godzina) z osobą prowadzącą sprawę w sposób określony w § 1  . W pomieszczeniu biurowym z osobą prowadzącą sprawę nie może jednocześnie przebywać więcej niż jedna osoba
z zewnątrz.

Bezpośrednia obsługa stron w toczących się postępowaniach, będzie możliwa po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty (data i godzina) z osobą prowadzącą sprawę
w sposób określony w § 1. W pomieszczeniu biurowym z osobą prowadzącą sprawę nie może jednocześnie przebywać więcej niż jedna osoba z zewnątrz.

Bezpośrednia obsługa stron:

-  w toczących się postępowaniach administracyjnych,

-  w sprawach wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,

-  w sprawach wydawania dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego

    i kartograficznego,

będzie możliwa po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty (data i godzina) z osobą prowadzącą sprawę w sposób określony w § 1. W pomieszczeniu biurowym z osobą prowadzącą sprawę nie może jednocześnie przebywać więcej niż jedna osoba
z zewnątrz.

Obsługa stron odbywać się będzie w sposób określony w § 1. Dokumenty
w formie papierowej można składać do skrzyni podawczej udostępnionej wewnątrz budynku  przy drzwiach wejściowych do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności przy ul. Kazimierza Wielkiego 5.

Bezpośrednia obsługa stron w w/w Wydziałach będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (data i godzina) z osobą prowadzącą sprawę w sposób określony w § 1. W pomieszczeniu biurowym z osobą prowadzącą sprawę nie może jednocześnie przebywać więcej niż jedna osoba
z zewnątrz.

Bezpośrednia obsługa w zakresie współpracy z innymi Wydziałami tut. Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu Myślenickiego będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (data i godzina)
z pracownikiem Wydziału w sposób określony w § 1 z osobą prowadzącą sprawę.

 

II. Procedury w zakresie ilości osób z zewnątrz przebywających jednocześnie w jednym

pomieszczeniu nie dotyczą :

- dziecka do ukończenia 13 roku życia;

- osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu

  niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby,

  która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

- osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

- osoby wymagającej pomocy tłumacza;

- innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 

Pracowników Starostwo Powiatowego w Myślenicach zobowiązuje się do zakrywania ust
i nosa podczas przemieszczania się pomiędzy budynkami, pokojami oraz w ciągach komunikacyjnych.

Przyjmowanie stron przez Starostę Myślenickiego, Wicestarostę i Sekretarza odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość po wcześniejszym umówieniu terminu w sposób określony w § 1.

 

W sprawach, w których wymagana jest opłata skarbowa lub administracyjna należy wraz ze składaną dokumentacją przedłożyć odpowiedni dowód wpłaty, dokonany na rachunki bankowe opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu z interesantami Starostwa znajdują się   na stronie internetowej www.myslenicki.pl w zakładce Starostwo oraz https://bip.malopolska.pl/spmyslenice,m,67838,wydzialy.html

 

Traci moc zarządzenie nr 53/2020 Starosty Myślenickiego z dnia 04 maja 2020 roku w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Myślenicach.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Treść oryginalnego pisma - pismo.pdf