Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości i n f o r m a c j ę ,

że w dniu 05.06.2020 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę podczyszczalni ścieków technologicznych z Zakładu nr 1 oraz Zakładu nr 2 Wawel S.A w Dobczycach i związanych instalacji zewnętrznych, na działkach nr: 1286/10, 1290, 1291, 1292/2, 1293/15, 1293/16, 1293/17, 1293/18, 1293/13, 1293/10, 1297, 1304/12, 1344/6, 1185/4, 1186/13 i 1186/17 w miejscowości Dobczyce,

dla inwestora: WAWEL S.A. 30-520 Kraków ul. Warneńczyka 14

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa i Remontów Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Słowackiego 36, III piętro, pokój nr 32, w godzinach przyjmowania stron przez tutejszy wydział, czyli w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, we wtorek w godz. 7.30 - 12.30, we środę w godz. 7.30 - 15.30, we czwartek w godz. 12.30 - 15.30 i w piątek w godz. 7.30 – 14.00, w terminie do 14 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości.