Decyzją Ministra Edukacji Narodowej uczniowie większości szkół w Polsce powrócą do nauczania stacjonarnego od września 2020 r.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowały wytyczne dotyczące organizacji zajęć w szkołach oraz placówkach. Zgodnie z dokumentem, do szkół będą mogli uczęszczać tylko uczniowie bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji w warunkach domowych. Obowiązywać będą ogólne zasady higieny, uczniowie będą zobligowani do posiadania  własnych przyborów oraz podręczników. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych rzeczy. W razie zaobserwowania objawów sugerujących chorobę zakaźną u ucznia, będzie on izolowany i zobligowany do założenia niezwłocznie maseczki, a pracownicy szkoły będą powiadamiać rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

W razie zakażenia ucznia oraz któregoś z domowników, rodzice powinni niezwłocznie po otrzymaniu dodatniego wyniku badania powiadomić dyrektora szkoły.

Szkoły zadbają o dezynfekcję powierzchni oraz sprzętów, zgodnie z wytycznymi. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować, zostaną usunięte z sal lekcyjnych.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną, dyrektorzy szkół, w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będą mogli zawiesić na czas określony zajęcia w formie stacjonarnej oraz wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) lub zdalne. Opinia dotycząca zawieszenia zajęć stacjonarnych będzie uwzględniała wystąpienie przypadku/przypadków zakażenia SARS-CoV-2/ zachorowań na COVID-19 wśród uczniów ,pracowników szkoły oraz  lokalną sytuację epidemiczną.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały zamieszczone najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, dotyczące powrotu uczniów do szkół od 1 września 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020