Podziel się dobrem, przekaż 1,5% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego

Szanowni Państwo!

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Do końca kwietnia, wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1,5% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) działającej na obszarze powiatu myślenickiego.

Powiat Myślenicki od wielu lat prowadzi kampanię zachęcającą do odpisu podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Realizując zapisy "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024",  zapraszamy Państwa do przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w powiecie myślenickim.

Warto dokonać odpisu 1,5% dla OPP, bowiem przekazane kwoty są przeznaczane na ich działalność w kluczowych obszarach: ochronę zdrowia, kulturę, edukację, sport, pomoc społeczną, rozwój aktywności seniorów, przeciwdziałanie bezrobociu, bezpieczeństwo publiczne oraz działalność charytatywną. Przekazanie 1,5% podatku przyczynia się do wzmocnienia poczucia solidarności społecznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i promocji organizacji pożytku publicznego. Razem możemy zrobić wiele dobrego. Wspomagajmy się wzajemnie wpływając na rozwój naszej lokalnej wspólnoty.

Józef Tomal
                                                                                                  Starosta Myślenicki

 

***

Poniżej podajemy wykaz organizacji pożytku publicznego (OPP) i ich numerów KRS, na które można dokonywać odpisów 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku.

do pobrania:

Wykaz organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu myślenickiego - uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku.

 

  • Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w zeznaniu podatkowym?

Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym w wersji tradycyjnej (papierowej) wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT  (usługa dostępna od 15.02.2024 r.), w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Więcej informacji dostępnych po kliknięciu: Jak przekazać 1,5% podatku w usłudze Twój e-PIT

 

  • 1,5% podatku – do kiedy trzeba złożyć deklarację?

W 2024 roku ostateczny termin złożenia najpopularniejszych deklaracji PIT-28 PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w tym roku przypada na 30 kwietnia 2024 roku.