LXVIII sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 26 stycznia 2024 r. /piątek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LXVIII sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXVII/574/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2023r  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 588).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2024 Nr LXVII/575/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2023 r. (druk 589).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiśniowa na dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego na Lubomierze w Węglówce  (druk nr 590).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (druk nr 591).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych form dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w roku 2024 (druk nr 592).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu lokalu użytkowego w budynku SP ZOZ Myślenice (druk nr 593).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 594).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/529/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Myślenickiego przeprowadzenia kontroli w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (...)(druk nr 595).
 12. Przedstawienie informacji nt. podjętych działań w związku z wdrożeniem ustawy zmieniającej sposób dyżurowania aptek ogólnodostępnych.
 13. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 14. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 15. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 18. Zakończenie obrad LXVIII sesji.