Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach ,ul. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego księgowego.

 

Kandydat powinien spełniać:

1. Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) – zgodne z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

1) posiada obywatelstwo polskie,                     

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

4) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnia praktykę w księgowości lub

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)   znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,

2)   znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

3)   znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

4)   znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,

5)   znajomość przepisów płacowych,

6)   znajomość przepisów ZUS,

7)   znajomość obsługi programów księgowo-płacowych, Office.

8)   umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,

9)   umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań,

10)  odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole, wysoka kultura zawodowa

11)  dodatkowym atutem będzie doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku księgowego w placówkach oświatowych oraz znajomość programu płace i finanse VULCAN

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z przepisami dotyczącymi zasad budżetu,

2) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,

3) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów-budżetowej,

4) odpowiedzialność za finanse publiczne,

5) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zadaniami:

- odpowiedzialności za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

- dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym

6) realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)  obsługa Poradni z zakresu płac, ZUS, GUS. US, SIO.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) stanowisko – Główny księgowy,

2) wymiar czasu pracy – 1/2 etatu,

3) miejsce wykonywania pracy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, ul. Pardyaka 2,  32-400 Myślenice

4) wynagrodzenie za pracę ustalone będzie na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach,

5) wyposażenie stanowiska pracy: urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy,

 

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych

7) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 Do składanych dokumentów prosimy dopisać  klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przebiegu naboru na wolne stanowisko pracy” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

6. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne/ oferty należy składać (w zamkniętych kopertach) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, sekretariat Poradni lub  przesłać na adres:, ul. Pardyaka 2, z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach”  w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku do godz. 13.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Aplikacje/oferty, które wpłyną do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach  po dniu 31 stycznia 2024 roku nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą oceniane pod względem kompletności i spełnienia wymagań formalnych na wskazane stanowisko pracy. Komisja dokona oceny dokumentacji pod względem formalnym w dniu 1 luty 2024 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową powołaną przez Dyrektora Poradni zostaną telefonicznie powiadomione jedynie te osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

7. Informacje dodatkowe:

1)   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.  Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej,

2) Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, zostaną wpięte do jego akt osobowych,

3) Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewymienionych w pkt 2 są odbierane osobiście przez zainteresowanych,

4) Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż Administratorem Danych Osobowych kandydatów do pracy jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, ul. Pardyaka 2,32-400 Myślenice. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacyjnej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.), i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511) oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Uwaga:

Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.