LXV sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 07 listopada 2023 r. /wtorek/ o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LXV sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII i LXIV sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LV/459/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2023 Nr LV/460/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022 r .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/389/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 maja 2022 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych pn.: Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956 wraz z budową ronda”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Siepraw prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej i budowie peronu przystankowego przy drodze powiatowej Nr 1947K (Siepraw ul. Jana Pawła II) na terenie Gminy Siepraw.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myślenicki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za rok 2023 i 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych do realizacji w 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali na cele mieszkaniowe.
 13. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 14. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 15. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 18. Zakończenie obrad LXV sesji.