Zawiadomienie o wyznaczeniu dodatkowego terminu naboru wniosków

ZAWIADOMIENIE O WYZNACZENIU DODATKOWEGO TERMINU NABORU WNIOSKÓW

 

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały nr LXII534/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie powiatu myślenickiego, Zarząd Powiatu Myślenickiego zawiadamia o wyznaczeniu dodatkowego terminu składania wniosków
o udzielenie dotacji do dnia 10 listopada 2023 roku.