LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 25 września 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Myślenickiego 

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LV/459/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2023 Nr LV/460/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wiśniowa prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr K1928 Myślenice – Wiśniowa na odcinku od granicy Gminy Wiśniowa z miejscowością Zasań w kierunku istniejącego chodnika w osiedlu Kąty w m. Lipnik w km 9+532-9+985.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wiśniowa prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr K1925 Wiśniowa – Węglówka oraz przy drodze powiatowej K1626 Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr K1925 i K1626 w miejscowości Węglówka .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wiśniowa prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej nr K1925 Wiśniowa – Węglówka w km 0+819 do km 0+866 w miejscowości Wiśniowa polegającej na przebudowie zjazdu zwykłego o parametrach skrzyżowania w km 0+844, który po wybudowaniu drogi gminnej będzie stanowić skrzyżowanie drogi powiatowej nr K1925 z nowo wybudowaną drogą gminną, budowie chodnika i wykonaniu elementów Stałej Organizacji Ruchu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Myślenickiego do składu Komisji Konkursowej w celu wyboru Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu lokalu użytkowego w budynku SP ZOZ Myślenice.
 12. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 13. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 14. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 17. Zakończenie obrad LXIII sesji.