Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego

28 lipca rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych. Odbędzie się ona poza systemem elektronicznym. Prosimy o składanie wniosków wraz z dokumentami bezpośrednio do szkół. Komisje rekrutacyjne będą przyjmować wnioski w dniach od 28 lipca - 04 sierpnia 2023 r.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

28 lipca do 4 sierpnia 2023 r. złóż podpisany przez co najmniej jednego rodzica wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kopiami dokumentów (świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu) bezpośrednio w szkole, do której chciałabyś kandydować.

14 sierpnia 2023 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych przez komisje rekrutacyjne poszczególnych szkół.

Od 4 sierpnia do 17 sierpnia 2023 r. jeśli złożysz wniosek do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe/ w zawodzie, otrzymasz w szkole skierowanie na badania do poradni medycyny pracy.

Od 14 sierpnia do 21 sierpnia 2023 r. potwierdzenie woli przyjęcia do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, do której zostaniesz zakwalifikowany. Konieczne będzie złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia lekarskiego, które otrzymasz w poradni medycyny pracy.

Rodzic kandydata składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o którym mowa powyżej, dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 21 sierpnia 2023 r.

22 sierpnia 2023 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zapraszamy do naszych szkół !