Zawiadomienie o LX Sesji Rady Powiatu Myślenickiego
Zawiadomienie
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  20 czerwca 2023 r. /wtorek/ o godz. 13.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LX sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LV/459/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2023 Nr LV/460/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lubień prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie dróg publicznych, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: Przebudowę drogi powiatowej nr K1625 w miejscowości Tenczyn od ok. km 1+370 do ok. km 2+600 wraz z obiektami inżynierskimi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości położonej w Myślenicach stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Sułkowicach stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia odnoszącego się do wykonalności i trwałości finansowania projektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Myślenicach pn.: „Termomodernizacja budynku głównego SP ZOZ w Myślenicach”.
 10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w roku 2022.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach za rok 2022 i Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Myślenickiego za rok 2022.
 12. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 13. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 14. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 17. Zakończenie obrad LX sesji.
Wiceprzewodniczący Rady
                                                                                 /-/ Maciej Ostrowski