Zarząd Powiatu Myślenickiego z absolutorium i wotum zaufania

W dniu 26 maja podczas LIX sesji, Rada Powiatu Myślenickiego przyjęła Raport o Stanie Powiatu Myślenickiego za 2022 rok oraz sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Na tej podstawie Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Myślenickiego.

 

Podczas sesji odbyła się debata nad Raportem o Stanie Powiatu Myślenickiego za 2022 rok. Radni rozpatrzyli Raport zawierający sprawozdanie z realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Powiatu i wykonania zadań publicznych należących do kompetencji samorządu powiatowego.

Raport stanowi podsumowanie działań Zarządu Powiatu Myślenickiego w 2022 roku, zarówno w poszczególnych, ważnych obszarach funkcjonowania Powiatu Myślenickiego, jak i w szerszym  kontekście realizowanych działań.

Wcześniej Raport o stanie Powiatu Myślenickiego za 2022 rok został przyjęty uchwałą przez Zarząd Powiatu Myślenickiego na posiedzeniu w dniu 10 maja br.

Prezentację Raportu ilustrującą stan Powiatu Myślenickiego w roku 2022, istotne kierunki działalności i zakresy aktywności samorządu Powiatu Myślenickiego, przedstawił w trakcie sesji Starosta Józef Tomal. Omówił zrealizowane w ubiegłym roku - przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach i jednostki organizacyjne Powiatu - programy, strategie i zadania publiczne, min. w obszarze: ochrony zdrowia, edukacji, polityki społecznej, rynku pracy, bezpieczeństwa powiatu, infrastruktury drogowej, pomocy Powiatu Myślenickiego dla Ukrainy.

Po przeprowadzonej debacie nad Raportem o stanie Powiatu Myślenickiego za 2022 rok - Rada Powiatu Myślenickiego przyjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu Myślenickiego wotum zaufania.

Kolejnym punktem obrad Rady było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego i sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego za 2022 rok, które przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Niżnik.

Wykonanie budżetu to nie tylko podsumowanie pracy Zarządu Powiatu, ale też Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Myślenickiego.  Sposób realizacji budżetu został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie  i Komisję Rewizyjną Rady.                    

Po przedstawieniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za ubiegły rok oraz Komisji Rewizyjnej - Rada Powiatu Myślenickiego zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego oraz udzieliła  absolutorium Zarządowi Powiatu Myślenicki z tytułu wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2022.