Ankieta planistyczna na potrzeby opracowania założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Między Dalinem i Gościbią” przystąpiło do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.  LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

 

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ 

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 08.05.2023 r.

 

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze LGD „Między Dalinem i Gościbią”, adres: ul. Piotra Skargi 4, 32-400 Myślenice. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ANKIECIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (adres IP) jest: sixpoints - Jędrzej Koronowicz z siedzibą w Gdańsku, ul. Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041 Gdańsk, NIP 5842612410
  (dalej „Administrator”).
 2. Jako Użytkownik, może Pani/Pan korzystać z Serwisu (interankiety) w sposób niewymagający założenia Konta, wówczas, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, przetwarzamy dane dotyczące aktywności w Serwisie interankiety (w szczególności pod adresem www.interankiety.pl.).
 3. Przetwarzamy dane do celów związanych z opisanymi poniżej prawnie uzasadnionymi interesami interankiety, z uwagi na rodzaj powiązań między nami a Użytkownikami: dla celów analitycznych, dla celów dochodzenia roszczeń, dla celu odpowiedzi na zapytania, w celu badania satysfakcji Klientów i Użytkowników, w celach przeciwdziałania nadużyciom, do wysyłania wiadomości marketingowych.
 4. Administrator przekazuje Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
 • Podmioty przetwarzające: korzystamy z dostawców, którzy działają wyłącznie na nasze polecenie, jako podmioty przetwarzające Dane Osobowe na naszą rzecz. Świadczą oni dla nas m.in. usługi hostingu i wsparcia w obsłudze Klienta, a także usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w Usłudze lub Serwisie, do analizy ruchu w Serwisie i do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 • Inni administratorzy: współpracujemy też z podmiotami, które nie działają wyłącznie na nasze polecenie i same ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. Korzystamy w nich w celu prowadzenia kampanii remarketingowych oraz aby prowadzić badania statystyczne.
 1. Firma InicjatywaLokalna.pl sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 78, 25–501 Kielce NIP 9592001439 jako Klient Serwisu interankiety posiada dostęp do Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu IP w zapisie szesnastkowym. Firma InicjatywaLokalna.pl sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych, nie przekazuje ich osobom trzecim, w tym żadnym podmiotom w kraju i za granicą. Formularz ankiety służy realizacji zlecenia na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 2022 r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Między Dalinem i Gościbią, z siedzibą Rynek 6, 32-440 Sułkowice NIP: 6811994730, a InicjatywaLokalna.pl sp. z o.o., z siedzibą ul. Sienkiewicza 78, piętro IV, 25–501 Kielce, NIP 9592001439, KRS 0000715456, polegającym na świadczeniu doradztwa oraz opracowaniu Ekspertyz i Analiz służących przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju 2023–2027.
 2. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 • Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 1. Dane Osobowe Użytkowników (osób korzystających z serwisu), przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.