Zawiadomienie o LII Sesji Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że  w  dniu  27 października  2022  r.  /czwartek/ o godz. 12.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LII  sesja Rady Powiatu Myślenickiego. 

 

Porządek obrad LII sesji:
 1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/334/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 429 ).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022 Nr  XLI/335/2022  Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. (druk nr 430).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/389/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 maja 2022 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych pn.: Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956 wraz z budową ronda”.(druk nr 431).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Myślenickiego do składu Komisji Konkursowej w celu wyboru Ordynatora Oddziału Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym SP ZOZ w Myślenicach (druk nr 432).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Myślenickiego (druk nr 433).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/142/20208 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiatu Myślenicki (druk nr 434).
 10. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 11. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 12. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 15. Zakończenie obrad LII sesji.

 

Transmisja będzie dostępna pod adresem: https://myslenicki.sesja.pl/ 

 

Do pobrania: