Zawiadomienie o LI Sesji Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że  w  dniu  29 września 2022  r.  /czwartek/ o godz. 13.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się LI  sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

 

Porządek obrad LI sesji:

 1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/334/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 419).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022 Nr  XLI/335/2022  Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. (druk nr 420).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do składu Komisji Rewizyjnej (druk nr 421).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (druk nr 422).
 8. Podjęcie uchwały w zmiany uchwały nr XLVII/389/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 maja 2022 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych pn.: Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu dw. 956 wraz z budową ronda” (druk nr 423).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Myślenickiemu (...) (druk nr 424).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/231/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy (...)  (druk nr  425).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach  (druk nr 426).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach  (druk nr 427).
 13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za I półrocze 2022 roku.
 14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego za I półrocze 2022 roku.
 15. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 16. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 17. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 20. Zakończenie obrad LI sesji.

 

Transmisja będzie dostępna pod adresem: https://myslenicki.sesja.pl/ 

 

Do pobrania:

Zawiadomienie o LI Sesji Rady Powiatu Myślenickiego