Zawiadomienie o L Sesji Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że  w  dniu  18 sierpnia 2022  r.  /czwartek/ o godz. 13.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się L sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

 

Porządek obrad L sesji:

 1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/334/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 408 ).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022 Nr  XLI/335/2022  Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r.  (druk nr 409 ).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych z uwzględnieniem wykonania chodników przy drogach powiatowych (…) (druk nr 410).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów (..) (druk nr  411).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych w czteroletnie licea dla dorosłych (druk nr 412 ).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji Projektu pn Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych MChE-edycja VII (druk nr 413).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (druk nr 414).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/392/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Myślenickiego  (druk nr 415).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/19/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Myślenickiego, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu ich działania (druk nr 416).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Myślenickiego (druk nr 417).
 16. Wysłuchanie sprawozdań rocznych z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:
  • na terenie Nadzoru Wodnego w Krakowie,
  • na terenie Nadzoru Wodnego w Myślenicach,
  • na terenie Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej,
  • na terenie Nadzoru Wodnego w Bochni.
 17. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 20. Zakończenie obrad L sesji.

 

Transmisja będzie dostępna pod adresem: https://myslenicki.sesja.pl/ 

 

Do pobrania:

Zawiadomienie o L Sesji Rady Powiatu Myślenickiego