Konkurs "Mecenat Małopolski"

Zapraszamy organizacje pozarządowe, w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, do składania ofert do drugiej edycji otwartego konkursu ofert pn. Mecenat Małopolski w 2022 r. z dziedziny kultury. Oferty w ramach otwartego konkursu pn. „Mecenat Małopolski – II edycja” można składać do 27 lipca 2022 roku. Do podziału zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 1 mln zł.

 

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski. Mowa tu m.in. o koncertach, wystawach, festiwalach, przeglądach, czy konkursach.

Na pomoc finansową mogą liczyć także inicjatywy rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury - polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych, promujących kulturę Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dofinansowanie mogą otrzymać także zadania wzmacniające tożsamość lokalną, regionalną i narodową - szczególnie poprzez wspieranie folkloru. Wspierane będą również zadania m.in. zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę, czy zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych.

Każdy uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.06.2022 r., a kończyć nie później niż 31.12.2022 r. Wydatki niekwalifikowane związane z realizacją zadania ponosi Oferent. Wśród wydatków niekwalifikowanych jest m.in. zakup strojów regionalnych.

Zachęcamy do składania ofert!

 

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2131203,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html