XLIII Sesja Rady Powiatu Myślenickiego
Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 24 lutego 2022r. /czwartek/ o godz. 12.00 odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu Myślenickiego  w formie online.

 

Porządek obrad XLIII sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022 Nr XLI/335/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r.(druk nr 342).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiśniowa na dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce (druk nr 343).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania publicznego związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul. Księdza Jana Przytockiego) wraz ze skrzyżowaniem  z drogą powiatową nr 1947K (ul. Jana Pawła II)  (druk nr 344).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Dobczyce do realizacji zadania zarządcy drogi powiatowej nr K1986 w Dobczycach polegającego na przebudowie rowu przy drodze powiatowej nr K 1986 Nowowiejska w Dobczycach (druk nr 345).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 346).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego (druk nr 347).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Myślenickiego (druk nr 348).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Myślenickiego do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” (druk nr 349).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej prowadzonej na zlecenie Powiatu Myślenickiego (druk nr 350).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Myślenickim na lata 2022 – 2024 (druk nr 351).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Powiatu Myślenickiego do roku 2025 z perspektywą do roku 2030 (druk nr 352).
 16. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady za rok 2021.
 17. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na rok 2022.
 18. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 19. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 20. Wolne wnioski i oświadczenia.
 21. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
Zakończenie obrad XLIII sesji.