Zakończył się cykl pięciu warsztatów strategicznych, przeprowadzonych w formule online w marcu br., stanowiących istotny element w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030.

Celem warsztatów było uzyskanie niezbędnych informacji, wniosków i danych przydatnych do wspólnego opracowania nowej powiatowej strategii rozwoju - wieloletniego dokumentu strategicznego formułującego politykę rozwoju Powiatu Myślenickiego z perspektywy lokalnej.

 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego to ważny dokument, określający kluczowe obszary, długofalowe cele i kierunki dalszego rozwoju naszego powiatu, z uwzględnieniem istotnych dla regionu inwestycji oraz przedsięwzięć planowanych w ważnych obszarach życia społeczno-gospodarczego w wyznaczonym horyzoncie czasu - do roku 2030 -

podkreślił podczas warsztatów starosta Józef Tomal.

 

W warsztatach strategicznych uczestniczyli min.: Józef Tomal starosta myślenicki, Rafał Kudas wicestarosta myślenicki, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu myślenickiego, komendanci KP Policji w Myślenicach i KP PSP w Myślenicach, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych: ZDP w Myślenicach, SP ZOZ w Myślenicach, Domów Pomocy Społecznej w Harbutowicach, Trzemeśni, Pcimiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, kierownicy merytorycznych wydziałów myślenickiego starostwa oraz przedstawiciel firmy Contract Consulting Sp. z o.o. – wykonawca opracowania dokumentu przedmiotowej Strategii.

W ramach poszczególnych sesji warsztatowych analizie poddano obecną i przyszłą sytuację Powiatu Myślenickiego w nw. obszarach:

  • bezpieczeństwo mieszkańców, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, wsparcie dla osób niepełnosprawnych,
  • edukacja, kultura, sport, turystyka,
  • rynek pracy i zatrudnienie, przedsiębiorczość, kształcenie zawodowe, współpraca z pracodawcami,
  • infrastruktura drogowa, komunikacja, transport i przewóz osób,
  • ochrona środowiska, gospodarowanie mieniem Powiatu, geodezja i kartografia, scalanie gruntów,
  • planowane zadania inwestycyjno-remontowe,
  • promocja działań prowadzonych przez Powiat Myślenicki.

W trakcie każdego z warsztatów strategicznych uczestnicy określili:

  • zadania, działania, projekty i inwestycje, które powinny znaleźć się w nowej strategii w zakresie ww. obszarów, w tym zadania, które mogą być realizowane przez Powiat Myślenicki odrębnie, jak również we współpracy z gminami oraz innymi partnerami i podmiotami,
  • problemy, które powinny być rozwiązane w nowej perspektywie (lata 2021-2027),
  • najważniejsze kierunki rozwoju oraz kluczowe bariery i potencjały rozwojowe Powiatu Myślenickiego.

 

W ramach I etapu prac związanych z opracowaniu nowej strategii Powiatu została skierowana ankieta do organizacji pozarządowych. Ankieta umożliwiła uzyskanie opinii i  propozycji zadań w poszczególnych obszarach funkcjonowania Powiatu w przestrzeni publicznej, które posłużą do określenia działań społecznych, zdefiniowania projektów podejmowanych na rzecz Mieszkańców Powiatu Myślenickiego.

 

Po zakończeniu warsztatów strategicznych, rozpoczął się kolejny etap prac związanych z opracowaniem projektu dokumentu pn. ,,Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030”, który zostanie poddany konsultacjom społecznym.