Plakat: Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim

 Loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach realizuje grant pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim” w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

 

Cel główny grantu w zakresie zadania B: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Myślenicki, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem. Wsparcie dotyczy: DPS w Pcimiu, DPS „Biały Potok” w Trzemeśni, DPS im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach.

 

Wartość grantu wynosi 24.720,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

 

Okres realizacji grantu: od 21.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.

 

Bezpośrednim realizatorem zadania grantowego w imieniu Powiatu Myślenickiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.