Projekt realizowany w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: październik 2022 r. – październik 2023 r.

Wartość projektu: 350 000,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 350 000,00 zł)

Realizator projektu: Starostwo Powiatowe w Myślenicach

W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzić działania, które podniosą poziom cyberbezpieczeństwa w urzędzie poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty oraz poprawią stan sieci strukturalnej wykorzystywanej w urzędzie i wzmocnią jej odporność na awarie, w sposób zapewniający utrzymanie ciągłości działania.

Cele zostaną osiągnięte poprzez przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa starostwa, zakup urządzeń serwerowych, macierzy dyskowej, system backup, serwer plików, oprogramowanie do wirtualizacji, zasilacz awaryjny  które podnoszą poziom cyberbezpieczeństwa starostwa.

 

logo cyfrowy powiat