I. Okres realizacji projektu

01.06.2023 r. – 30.06.2024 r

 

II. Cel projektu i planowane efekty - dlaczego realizujemy projekt i co chcemy osiągnąć

Projekt ma przyczynić się do zwiększenia poziomu zatrudnienia w powiecie myślenickim oraz do nabycia przez jego uczestników i uczestniczki kwalifikacji lub kompetencji (to znaczy wiedzy i umiejętności), które są potrzebne do podjęcia pracy. Będziemy wspierać powstawanie nowych miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości (zakładanie działalności gospodarczej), w tym przedsiębiorczości kobiet.

Zakładamy, że w związku z udziałem w projekcie co najmniej 60% osób, które wezmą w nim udział podejmie pracę lub rozpocznie prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz co najmniej 20% uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje.

 

III. Wartość projektu – jaką kwotę pieniędzy możemy przeznaczyć na wsparcie wszystkich uczestników i uczestniczek

Całkowita wartość projektu to 2 596 561,22 złotych, w tym 2 207 077,03 złotych to środki pochodzące z Funduszy Europejskich.

 

IV. Grupa docelowa – kto może wziąć udział w projekcie

W projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach jako bezrobotne.

Pierwszeństwo do udziału mają osoby, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. osoby w wieku 18 – 29 lat (do dnia poprzedzającego 30 urodziny), w szczególności z kategorii NEET (osoby, które nie uczą się w szkole lub uniwersytecie w trybie stacjonarnym („dziennie”) ani podczas ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu, którego celem było uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, które było finansowane ze środków, publicznych),
 2. osoby długotrwale bezrobotne, (które pozostają w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin),
 5. kobiety,
 6. migranci (w tym z Ukrainy).

WAŻNE! Nie możesz wziąć udziału w projekcie jeżeli jesteś uczestnikiem/uczestniczką innego projektu aktywizacji społeczno-zawodowej, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

 

V. Zadania, które będą realizowane – z czego możesz skorzystać

Biorąc udział w projekcie otrzymasz 3 formy wsparcia, w tym obowiązkowo pośrednictwo pracy. Kolejne elementy będą wynikać z barier, które utrudniają Ci podjęcie zatrudnienia (np. w przypadku braku doświadczenia zawodowego możesz zostać skierowany np. na staż).

Poza pośrednictwem pracy możesz skorzystać m.in. z:

 1. poradnictwa zawodowego,
 2. szkolenia,
 3. stażu zawodowego,
 4. współfinansowania kosztów zatrudnienia – prace interwencyjne,
 5. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 6. podjęcia zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 7. bonu na zasiedlenie,
 8. pozostałych form, o których mowa w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 735), z wyłączeniem robót publicznych.

Wśród wszystkich osób do 30 roku życia będziemy badać poziom umiejętności cyfrowych (np. posługiwanie się komputerem i innymi urządzeniami elektronicznymi, bezpieczne korzystanie z internetu, aplikacji i oprogramowania, nowych inteligentnych technologii cyfrowych, wyszukiwanie informacji, rozumienie jej, a także selekcja itd.). W razie potrzeby uzupełnienia ich poziomu, uczestnik lub uczestniczka może zostać skierowany/ skierowana na odpowiednie szkolenie.

 

VI. Kiedy i jak można się zgłosić do udziału w projekcie

Rekrutację prowadzimy od 01.06.2023 roku w sposób ciągły, w całym okresie realizacji projektu, do wyczerpania limitu środków finansowych.

Jeżeli chcesz wziąć udział w projekcie skontaktuj się z pracownikiem Urzędu Pracy, wyznaczonym dla Ciebie jako doradca klienta (osoba, do której zgłaszasz się na wyznaczony „termin”, z którą realizujesz indywidualny plan działania) i zgłoś chęć udziału.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach 1 (zakładka Rynek Pracy), odwiedź nas osobiście, zadzwoń lub napisz:

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLENICACH

32-400 Myślenice, ul. Drogowców 2

Tel. 12 372 96 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do współpracy przy realizacji projektu zapraszamy również pracodawców i przedsiębiorców – oferujemy dopłaty do wynagrodzeń i składek ZUS bądź środki na zakup niezbędnego sprzętu do stworzenia dodatkowego miejsca pracy, na którym zatrudniony/na zostanie uczestnik/uczestniczka projektu. W pierwszej kolejności wspierane będzie zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich #FunduszeUE

 

1  www.myslenice.praca.gov.pl