"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Podpisanie umowy o przyznaniu współfinansowania na realizację projektu pn. „Utworzenie parku sensorycznego  oraz siłowni plenerowej na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach.”

 

W dniu 16 czerwca 2023 r. Powiat Myślenicki podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 03008-6935-UM0614118/23 na realizację operacji pn. „Utworzenie parku sensorycznego  oraz siłowni plenerowej na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach.”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: poprawa stanu infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, służącej poprawie życia mieszkańców poprzez utworzenie parku sensorycznego oraz siłowni plenerowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach. Cel operacji zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Zadanie jest współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota przyznanej pomocy: 165 438,00 złotych.