Powiat Myślenicki realizuje grant pn. „Orły, sokoły - międzykulturowy festiwal polsko-ukraiński" w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym  - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST, typ projektu A. wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach realizowanego zadania zostaną zorganizowane trzy plenerowe wydarzenia na obszarze powiatu myślenickiego (dwa na terenie gminy Myślenice i jedno na terenie gminy Dobczyce) oraz lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie powiatu myślenickiego.

Festiwal będzie oparty o trzy bloki tematyczne:

  • Przystanek Zdrowie (działania profilaktyczno-edukacyjne, w tym m.in. punkt pielęgniarski, konsultacje dietetyczne i dermatologiczne, pokaz i warsztaty pierwszej pomocy),
  • Przystanek Kultura (degustacja potraw kuchni polskiej i ukraińskiej, warsztaty rękodzielnictwa dla dzieci i młodzieży),
  • Przystanek Wsparcie (punkt konsultacyjno-informacyjny, dotyczący oferowanego wsparcia w ramach działań prowadzonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach).

Wydarzeniom towarzyszyć będą zabawy animacyjne dla najmłodszych.

Ponadto w ramach grantu prowadzona będzie nauka języka polskiego dla dorosłych obywateli Ukrainy, przebywających na terenie powiatu myślenickiego.

 

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności JST oraz NGO do świadczenia niezbędnych usług publicznych i udzielania wsparcia w ramach integracji społecznej, edukacji, rynku pracy, zdrowia zgodnie ze zdiagnozowanymi przez siebie i uzasadnionymi potrzebami w zakresie pomocy dla osób, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r.

 

Dofinansowanie grantu z UE wynosi 71 810,00 zł.

Okres realizacji grantu: od 01.03.2023 do 30.06.2023 r.