belka

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska Chmura Edukacyjna – edycja VI.    

    

W ramach projektu zostanie zrealizowanych w sumie 8 zadań. 5 w ZSO: zad. 1 Zajęcia on-line z matematyki, zad. 2 koło naukowe z matematyki zad. 3 zajęcia on-line z fizyki, zad. 4 koło naukowe z fizyki, zad 5. Zajęcia on-line z biologii. W ZSTE zostanie zrealizowane jedno zadanie –

 

zajęcia on-line z j. angielskiego (zad.6), a w ZS 2 zadania – zad. 7. zajęcia on-line z informatyki i zad. 8 koło naukowe z informatyki. Wszystkie formy wsparcia w projekcie są uzgodnione i odbywają się na zasadach obowiązujących w ramach projektu koordynacyjnego MCHE prowadzonego przez Województwo Małopolskie i AGH w Krakowie. Zarówno zajęcia on-line jak i koła naukowe będą odbywać się w taki sposób, miejscu i o takim czasie by nie zaburzać normalnego trybu funkcjonowania szkół oraz nie utrudniać obowiązków szkolnych uczestników – w tym np. będą organizowane poza czasem odbywania się normalnych lekcji szkolnych. Za właściwe przygotowanie harmonogramów godzinowych zajęć odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia w danym obszarze w danej szkole z uwzględnieniem harmonogramów zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. Tematyka zajęć we wszystkich obszarach przedmiotowych, zarówno w ramach zajęć on-line jak i kół naukowych będzie wykraczać poza podstawę programową dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie danego przedmiotu. Zarówno w ramach zajęć on-line jak i kół naukowych uczestnicy będą realizować scenariusze przygotowane przez pracowników akademickich: w ramach matematyki UEK w Krakowie (domyślną uczelnią dla liceów jest UJ jednak po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów i porównaniem ich z zakładanymi efektami nauczania, po uzyskaniu zgodny koordynatora projektu koordynacyjnego zmieniono uczelnię) w ramach fizyki AGH w Krakowie, w ramach biologii Uniwersytet Jagielloński, w ramach j. angielskiego PWSZ w Tarnowie (szkołą docelową dla techników jest inna uczelnia, jednak ZSTE od dwóch edycji, za zgodą koordynatora projektu koordynacyjnego prowadzi współpracę z PWSZ chęć tej współpracy po wcześniejszym uzyskaniu zgody potwierdzono również w kolejnej edycji), w ramach informatyki AGH w Krakowie. Wszyscy uczestnicy projektu w zakresie określonych przedmiotów otrzymają jednakowe wsparcie tzn. będą mieli równy dostęp do zajęć, będą one organizowane w czasie wolnym od innych zajęć szkolnych, równy dostęp do materiałów i pomocy dydaktycznych itp.

 

W ramach zajęć on-line każdorazowo odbędzie się 30 godzin zajęć (godz. = 45 min) przeprowadzonych w formie on-line przez pracowników naukowych

uczelni przypisanej do danego przedmiotu oraz pod nadzorem nauczycieli przedmiotowych każdej ze szkół oddelegowanego do projektu na podstawie

przepisów Art. 35a Karty Nauczyciela. W formie zajęć on-line przewidziano również wyjazdy studyjne na uczelnie z wyjątkiem zajęć z j. angielskiego.

 

Zajęcia on-line w ZSO i ZS będą odbywać się w szkołach z wykorzystaniem pracowni MCHE dostarczonych przez AGH w ramach projektu MCHE, z kolei uczestnicy z ZSTE będą korzystać ze sprzętu MCHE w filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej.

 

W ramach kół naukowych każdorazowo zostanie przeprowadzone 30 godzin (godzina=45min.) zajęć. Będą one prowadzone przez nauczycieli przedmiotu z danej szkoły oddelegowanych do projektu na podstawie Art. 35a. Z 30 godzin zajęć 10 godzin zostanie przeprowadzone on-line przez pracownika naukowego uczelni odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny. Tematy zajęć będą wykraczać poza podstawę programową szkół ponadpodstawowych z danego przedmiotu. Wnioskodawca dopuszcza realizację kół w blokach nie dłuższych niż 3 godziny jednego dnia.

 

Nabycie kompetencji lub umiejętności uniwersalnych przez uczniów weryfikowane będzie w ramach następujących etapów:

 

a) etap I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku grupy docelowej do objęcia wsparciem (zgodnej z Regulaminem) oraz wybranie obszaru wsparcia

(zgodnego z Regulaminem), który będzie realizowany w projekcie i zostanie poddany ocenie;

b) etap II – Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań

projektowych.

c) etap III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie;

d) etap IV Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

 

Wnioskodawca deklaruje współpracę w zakresie realizacji projektu z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM prowadzącym pozakonkursowy projekt koordynacyjny.

 

Wartość projektu: 73 125 zł

Dofinansowane projektu z UE: 69 468, 75 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 30.06.2022

W SPRAWIE REKRUTACJI DO PROJEKTU PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SZKOŁAMI REALIZUJĄCYMI PROJEKT LUB Z BIUREM PROJEKTU:

 

  • BIURO PROJEKTU: STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH, WYDZIAŁ PROMOCJI, STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH (www.myslenicki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 0 12 372 76 55)

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MYŚLENICACH (almalo.edu.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 12 274 00 70)

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W MYŚLENICACH
    http://zste.myslenice.pl/, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 12 372 00 40

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLENICACH
    https://www.sredniawski.pl/, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 12 272 01 18