1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania.
  2. Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego odbywa się osobiście.
  3. Od osób małoletnich, które nie ukończyły 12 lat nie pobiera się odcisków linii papilarnych.
  4. W imieniu dziecka, które nie ukończyło 18 lat, wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają wspólnie matka i ojciec lub opiekunowie prawni (obecność dziecka nie jest obowiązkowa jedynie w przypadku ubiegania się o paszport dla małoletniego, który nie ukończył 5 lat).
  5. Osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych nie muszą być obecne przy odbiorze dokumentu paszportowego jeżeli nie ukończyły 5 roku lub były obecne przy złożeniu wniosku. Dokument odbiera matka, ojciec lub opiekun prawny.
  6. Dokument paszportowy odbiera się w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek paszportowy.
  7. Każda osoba przekraczająca granice musi posiadać własny dokument podróży. Nie dokonuje się wpisów danych dzieci do paszportów rodziców.
  8. Termin oczekiwania na wydanie paszportu wynosi: do miesiąca od dnia złożenia wniosku paszportowego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy.
  9. W okresie ważności paszport unieważnia się w przypadku zmiany danych osobowych zawartych w paszporcie (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, nr PESEL), odbioru nowego dokumentu paszportowego. Dokument traci automatycznie ważność po 120 dniach od dnia, w którym dokonane zostały zmiany danych w rejestrze PESEL.
  10. Paszport traci również ważność z dniem, zgłoszenia utraty bądź uszkodzenia dokumentu paszportowego, nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dokumentu, przekazania dokumentu paszportowego przez osobę trzecią, wniosku obywatela o unieważnienie posiadanego dokumentu paszportowego, utraty obywatelstwa polskiego, oraz śmierci posiadacza paszportu.