Ubiegając się o wydanie paszportu dla osoby do 18 roku życia, należy przedłożyć:

 • Kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby, dla której ma zostać wydany paszport, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Wyjątki:

Dla dziecka do 5 roku życia lub posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, lub którego stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnie z podanymi wyżej wymogami można przedłożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.

Osoba z wadami narządu wzroku może przedłożyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia takiej fotografii jest orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W tym przypadku dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia takiej fotografii jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba może również przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub wypadku.

  • Zgodę wyraża się:

   - na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego - z podpisem za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu,
   - na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył organ paszportowy lub notariusz (w przypadku poświadczenia własnoręczności podpisu przez notariusza za granicą należy dołączyć apostille, zgodnie z Konwencją Haską z 5 października 1961 r.,
   - na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłaną do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez podaną stronę www:
   https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/ag9300lhke,

   Zgoda nie jest wymagana od matki lub ojca, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej albo których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego. W takim przypadku należy przedłożyć dokument określający zakres władzy rodzicielskiej Pisemną zgodę obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów na wydanie.
   Zgoda musi zawierać:

   - imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia oraz serię i numer ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica lub opiekuna prawnego
   - imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia dziecka, którego dotyczy wniosek o wydanie dokumentu paszportowego.

   W razie braku zgodności stanowisk matki i ojca lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

   Zgoda matki lub ojca na wydanie dokumentu paszportowego oraz orzeczenie sądu rodzinnego stanowią podstawę do wydania jednego dokumentu paszportowego.
  • Dowód uiszczenia opłaty paszportowej - oryginał.

Matka/ojciec/opiekunowie prawni przedkładają dotychczas posiadany dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty dziecka, o ile zostały wydane, a także do wglądu swoje ważne dowody osobiste lub ważne dokumenty paszportowe potwierdzające ich tożsamość.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie zostanie przyjęty gdy:
1) nie przedłożono fotografii spełniającej wymogi,
2) nie przedłożono dokumentów wydanych przez sąd uprawniających do złożenia wniosku potwierdzających uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora,
3) osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia odcisków palców, jeżeli złożenie odcisków palców jest wymagane,
4) osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia podpisu, jeżeli podpis jest wymagany

Opłata paszportowa:

 • Od osób małoletnich, które w dniu złożenia wniosku paszportowego nie ukończyły 12 roku życia:
  - 30 zł
  - 15 zł (jeżeli posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny)
 • Od osób małoletnich, które w dniu złożenia wniosku paszportowego ukończyły 12 lat, a nie ukończyły 18 roku życia:
  - 70 zł
  - 35 zł (jeżeli posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny)