Osoby pełnoletnie ubiegając się o wydanie paszportu przedkładają:

 • Kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby, dla której ma zostać wydany paszport, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Wyjątki:

Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnie z podanymi wyżej wymogami może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.

Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnie z podanymi wyżej wymogami może przedłożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.

Osoba z wadami narządu wzroku może przedłożyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia takiej fotografii jest orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W tym przypadku dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia takiej fotografii jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba może również przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub wypadku.

 • Dowód uiszczenia opłaty paszportowej - oryginał.
 • Dokument potwierdzający prawo do obniżonej opłaty za paszport albo zwolnienia z opłaty (np. legitymacja, zaświadczenie, indeks, ostatni odcinek renty lub emerytury) - do wglądu.
 • Wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora

Osoba ubiegająca się o paszport przedkłada ponadto ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie zostanie przyjęty gdy:

1) nie przedłożono fotografii spełniającej wymogi,
2) nie przedłożono dokumentów wydanych przez sąd uprawniających do złożenia wniosku potwierdzających uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora,
3) osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia odcisków palców, jeżeli złożenie odcisków palców jest wymagane;
4) osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia podpisu, jeżeli podpis jest wymagany.

Opłata paszportowa:

 • 140 zł - opłata podstawowa.
 • 70 zł - opłata ulgowa (po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi lub ważnej Karty Dużej Rodziny),
 • 35 zł - opłata ulgowa dla osób do 25 roku życia, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • 280 zł - opłata za wydanie drugiego paszportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Obniżona opłata paszportowa przysługuje:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom mającym ustalone prawo do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18 a 26 rokiem życia.
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do wniesienia obniżonej opłaty za wydanie paszportu przysługuje tylko jedno uprawnienie do obniżonej opłaty.


Za wydanie paszportu można zapłacić:

 • w urzędach pocztowych, bankach lub przez internet wpłacając pieniądze na konto

  MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
  NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
  08 1010 1270 0051 2222 3100 0000


  z dopiskiem: opłata paszportowa dla ….(imię i nazwisko osoby, dla której ma zostać wydany paszport),
  np. „opłata paszportowa dla Jana Kowalskiego”.
 • na stanowiskach przyjmowania wniosków paszportowych w Myślenicach przy użyciu karty płatniczej (bez prowizji).


Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

 • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osobom, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych,
 • osób, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.