TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów i paszportów tymczasowych oraz odpowiada za ewidencję paszportową prowadzoną w MSWiA,

3. Wojewoda Małopolski mający siedzibę w Krakowie (31-156) przy ul. Basztowej 22 – odpowiada za przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji papierowej i wojewódzkiej ewidencji paszportowej.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wojewodą Małopolskim można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wojewoda Małopolski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • wydania Pani/Panu dokumentu paszportowego
  • rejestracji w ewidencji paszportowej utraty ważności dokumentu paszportowego z powodu:
           - zgłoszenia utraty lub uszkodzenia

           - zmiany danych zawartych w dokumencie                                       paszportowym

           - upływu terminu ważności

           - utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

  • Rejestracji informacji o wniosku dotyczącym unieważnienia lub odmowy wydania dokumentu paszportowego oraz o jej wycofaniu bądź o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu lub o tymczasowym zatrzymaniu paszportu przez uprawniony organ
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy o dokumentach paszportowych.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia paszportu Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Ponadto, dane z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych mogą być udostępniane i przekazywane podmiotom, które – w zakresie realizacji zadań ustawowych – są uprawnione do korzystania z tych danych (m.in. służby, sąd, prokurator). Wyżej wymienionym podmiotom nie udostępnia się danych biometrycznych w postaci odcisków palców.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dokumentu paszportowego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji. Ponadto, dane z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych mogą być udostępniane na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Dane będą przetwarzane bezterminowo, za wyjątkiem danych biometrycznych w postaci odcisków palców, które przechowuje się w centralnej ewidencji i w ewidencjach paszportowych jedynie do czasu potwierdzenia przez organ paszportowy prawidłowości sporządzenia dokumentu paszportowego (weryfikacji poprawności danych biometrycznych podczas wydawania dokumentu).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Pani/Pana dane do ewidencji paszportowych oraz centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych wprowadzane są przez następujące organy:

  • wojewodę, konsula RP, ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie danych niezbędnych do wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego,
  • ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie informacji niezbędnych do personalizacji paszportów, oraz na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dokumentach paszportowych.

 

Do pobrania:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych)